Du er her: Forsiden     Betingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser pr. 1. januar 2012  §01 | Tilbudsbetingelser
 1. Alle tilbud er bindende for Danaware ApS i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.
 2. Aftale er indgået når køberens accept er modtaget rettidig af Danaware ApS eller når Danaware ApS har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.
 3. Tilbuddet er betinget af at det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.
  §02 | Ordrebekræftelse
 1. Når ordrebekræftelsen er afgivet anses ordren for endelig. Dog kan køber senest 4 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen afgive skriftlig meddelelse om annullering eller ændring af bestilte antal. Ændring anses som ny forespørgsel og ny ordrebekræftelse udarbejdes af Danaware ApS.
 2. Efter 4 dage betragtes ordren som endelig og kan ikke ændres eller annulleres uden skriftlig accept fra Danaware ApS, og kun mod betaling af allerede påløbne omkostninger.
  §03 | Pris
 1. Alle priser er ekskl. moms og levering.
 2. Priser er beregnet ud fra Euro kursen på datoen for ordrebekræftelsen.
 3. Danaware ApS forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
 4. Udover den aftale pris er Danaware ApS berettiget til at kræve betaling for:
  • Ekstra arbejde som følge af det grundmateriale, kunden har afgivet viser sig at være ufuldstændigt, uegnet el. mangelfuldt.
  • Ekstra arbejde som følge af at kunden foretager flere korrekturrettelser end aftalt i tilbuddet.
  • Ekstra arbejde el omkostninger som følge af aftalen ikke kan gennemføres i kontinuerlig produktion grundet kundens forhold.
 5. Alle priser er afgivet på baggrund af det på datoen for afgivelse af ordrebekræftelse gældende niveau for materialepriser, fragtpriser og øvrige omkostninger. Ændres disse før betaling forbeholder Danaware ApS sig ret til at ændre prisen tilsvarende.
  §04 | Levering
 1. Levering finder sted på det aftalte sted og tidspunkt med mindre levering er udelukket pga. force majeure omstændigheder.
 2. Såfremt der ikke er aftalt tidspunkt for levering bestemmer Danaware ApS leveringstidspunktet.
 3. Opstår der ekstra omkostninger i forbindelse med levering som følge af fejlagtig eller ufuldstændig leveringsadresse, vil disse omkostninger blive debiteret køber.
  §05 | Betaling
 1. Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage fra faktura dato.
 2. Ved overskridelse af betalingsfristen påregnes renter på 1,50% pr. påbegyndt måned af den værende restgæld fra forfaldsdato. Ved påmindelse om betaling opkræves et rykkergebyr på kr. 150,00 ekskl. moms.
 3. På Danaware ApS anmodning er kunden til enhver tid pligtig til at stille en bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsætter Danaware ApS anmodningen efter aftalens indgåelse er Danaware ApS forpligtet til at afholde alle udgifter forbundet hermed.
  §06 | Ejendomsret, ophavsret m.m.
 1. Ophavsretten til de af Danaware ApS udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originale materialer, kildekoder m.m. tilhører Danaware ApS og må ikke, uden Danaware ApS skriftlige samtykke, overlades til tredjemand.
 2. Hvad Danaware ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter og materialer, værktøjer, datakoder m.m. til brug for leverancen er Danaware ApS ejendom. Dette gælder uanset om det er tilvejebragte er særskilt faktureret.
  §07 | Forsinkelser
 1. Indtræder forsinkelse er køberen kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt denne samtidig med ordrens indgåelse har præciseret betydningen af at levering sker til nøjagtig bestemt tid.
  §08 | Mangler
 1. Danaware ApS har intet ansvar overfor fejl, som køberen ikke skriftligt har rettet i korrekturen, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
 2. Danaware ApS hæfter ikke for fejl eller mangler der henføres til at køberen selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
 3. Køber er ikke berettiget til prisafslag eller at nægte modtagelse ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
 4. Danaware ApS har ret til en over- eller underlevering på indtil 10 % af aftalte oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Danaware ApS, har Danaware ApS ret til en rimelig over- eller underlevering over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
 5. Køber er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation, eller reklameres der senere end 5 arbejdsdage efter modtagelse af varer, mister køber adgangen til at gøre manglen gældende.
 6. Danaware ApS er uden ansvar for fejlplacering af klæbende eller indlagte elementer såfremt køberen ikke skriftlig har givet Danaware ApS nøjagtig instruktion om disse placeringer.
  §09 | Ansvar
 1. Danaware ApS er ansvarlig for fejl og mangler i henhold til dansk rets almindelige regler herfor. Danaware ApS erstatningsansvar er begrænset til maksimalt et beløb svarende til den enkelte leverances samlede pris ekskl. moms.
 2. Danaware ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
 3. I tilfælde af mangler ved det leverede har Danaware ApS intet ansvar hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
  • Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
  • Tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
  • Øvrige omstændigheder som Danaware ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, uroligheder, valuta restriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed og lignende force-majeure situationer
  §10 | Købeloven
 1. Dansk lovgivning, herunder købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldes og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstol i overensstemmelse med danske værnetingsregler.